Under finner du informasjon om forskningsprosjekter som ansatte ved TkNN er engasjerte i. Noen av prosjektene er forankret hos oss, andre hos samarbeidspartnere ved andre institusjoner. 

Tromsøundersøkelsen Tromsø-7

Den 7. runden av befolkningsstudien Tromsøundersøkelsen ble gjennomført i 2015-2016, Tromsø 7. Omlag 21 000 kvinner og menn mellom 40 og 99 år deltok, og nesten 4000 av dem fikk også undersøkt tannhelsen. TkNN var ansvarlig for datainnsamling i tannhelsedelen.  

TkNN har flere forskningsprosjekter som bygger på data fra Tromsø 7.

For mer informasjon om tannhelsedata i Tromsø 7 kan du kontakte prosjektleder Elin Hadler-Olsen: elin.hadlerolsen@tromsfylke.no

Genetiske og epigenetiske analyser, kosthold og risiko for hjertekarsykdom og sammenheng med periodontitt – Tromsø 7

Periodontitt er assosiert med systematiske sykdommer bl.a. hjertekarsykdom. Mottagelighet for periodontitt kan skyldes genetiske variasjoner og epigenetiske modifikasjoner av DNA i kombinasjon med andre risikofaktorene som kostholdsfaktorer, men kunnskap er mangelfull. I dette prosjekt vil vi benytte data fra klinisk tannundersøkelsen (n=3879), kostholdsdata, allmenhelsedata, data om medikamenter og genetiske og epigenetiske analyser. Single nucleotide polymorphisms (SNP) genotyping av gener knyttet mot periodontitt og måling av epigenetiske endringer i DNA vil bli gjort i spytteprøver.

Spesifikke mål:

 • beskrive prevalensen av periodontale og periimplantære sykdommer og assosierte risikofaktorer 
 • identifisere frekvensene av enkelt-nukleotidpolymorfismer (SNP) i definerte kandidatgener hvilkes proteinprodukter spiller en rolle i reguleringen av DNA-metylering så vel som i reguleringen av inflammatorisk, immun- og beinrespons er assosiert med periodontitt og med hensyn til kjønn, alder og røyking
 • undersøke om periodontitt er assosiert med økt 10-årig CVD-risiko ved bruk av den norske risikomodellen for akutt hjerneinfarkt og hjerteinfarkt NORRISK 2 Score hos individer uten kjent tidligere hjerte- og karsykdommer ),
 • identifisere nærings- / kostholdsmønstre og deres sammenheng med periodontitt 
 • evaluere en endring i prosentandel av global metylering hos individer med alvorlig periodontitt sammenlignet med friske individer med hensyn til kjønn, alder og røyking;
 • studere assosiasjoner mellom kostholdsinntak og en endret metyleringsmønster av kandidatgener i forhold til periodontale diagnoser og for å undersøke om disse assosiasjonene påvirkes av risikofaktorveier, som røyking og forhøyede konsentrasjoner av inflammatoriske markører 

Kontaktpersoner:

Birgitta Jönsson (birgitta.jonnson@tromsfylke.no),

Natalia Petrenya (natalia.petrenya@tromsfylke.no)

Gro Eirin Holde (gro.eirin.holde@tromsfylke.no)

Publikasjoner:

Petrenya N, Brustad M, Hopstok, LA, Holde GE, Jönsson B. Empirically derived dietary patterns in relation to periodontitis and number of teeth among Norwegian adults. Public Health Nutr. 2024  10.1017/S1368980023002690.

Asa’ad F, Petrenya N, Jönsson B, Holde GE, Oscarson N, Hadler-Olsen E, Vieira AR, Petzold M, Larsson L. Polymorphism in epigenetic regulating genes in relation to periodontitis, number of teeth, and levels of high-sensitivity C-reactive protein and glycated hemoglobin: The Tromsø Study 2015-2016. J Periodontol. 2023 Jun 29. doi: 10.1002/JPER.23-0108

Petrenya N., Hopstock L.A., Holde G.E., Oscarson N., Jönsson B. Relationship between periodontitis and risk of cardiovascular disease: Insights from the Tromsø Study. J  Periodontol 2022 Sep;93(9):1353-1365. Doi: 10.1002/JPER.22-0004.

Oral helse i den eldre befolkningen – Tromsø 7

Den voksne og eldre befolkning holder et høyt antall egne tenner hele livet. Disse gjenværende tennene viser ofte fyllmaterialer eller kroner og broer. Det er behov for kartlegging av oral helsetilstand hos individer ≥65 år i Norge generelt.

Publikasjoner

Mulic A, Tveit AB, Stenhagen KR, Oscarson N, Staxrud F, Jönsson B. The frequency of enamel and dentin caries lesions among elderly Norwegians. Acta Odontol Scand. 2020 Jan;78(1):6-12. doi: 10.1080/00016357.2019.1634283. Epub 2019 Jul 3. PMID: 31267814

Dette prosjektet er avsluttet

Kronisk smerte, smertefølsomhet og oral helse – Tromsø 7

Kronisk smerte er den vanligste årsaken til helsetap og uførhet. I denne studien skal vi studere sammenheng mellom ulike parametere for oral helse, kronisk smerte og smertefølsomhet ved bruk av data fra Tromsø 7. 

Gjennom fire delstudier har vi følgende målsetninger:

 • Å beskrive prevalens av kronisk orofacial smerte hos menn og kvinner i ulike aldergrupper.
 • Å kartlegge oral helserelatert livskvalitet hos individer med a) kronisk orofacial smerte, b) andre typer kronisk smerte og c) ingen kronisk smerte.
 • Å kartlegge assosiasjon mellom kronisk orofacial smerte og selvrapporterte og kliniske mål for oral helse.
 • Å kartlegge assosiasjon mellom inflammatorisk periodontal sykdom, systemiske inflammasjonsmarkører og eksperimentell smerteterskel.

 • Å kartlegge assosiasjon mellom tannerosjoner, karieserfaring, rotbehandling og eksperimentell smerteterskel.

 • Å kartlegge assosiasjon mellom tannbehandlingsangst, oral helse, kronisk orofacial smerte og   eksperimentell smerteterskel.

Prosjektet er et samarbeid mellom forskere ved TkNN, Folkehelseinstituttet og Oslo Universitetssykehus.

Kontaktperson:

Elin hadler-Olsen (elin.hadlerolsen@tromsfylke.no)

Publikasjoner:

Hadler-Olsen E, Petrenya N, Jönsson B, Steingrímsdottir ÓA, Stubhaug A, Nielsen C S. Periodontitis is associated withdecreased experimental pressure pain tolerance: The TromsøStudy 2015–2016. J Clin Periodontol 2024,1–10. DOI: https://doi.org/10.1111/jcpe.13968

Nermo H, Hadler-Olsen E. Are dental visiting patterns and oral pain associated with dental disease among Norwegian adults? A cross-sectional study based on the Tromsø study. Clin Exp Dent Res. 2023 Jul 6. doi: 10.1002/cre2.753. 

Oral helse og bruk av tannhelsetjenester hos pasienter behandlet for hode-halskreft

Behandling for kreft i hode- og halsregionen er forbundet med bivirkninger og operasjonsdefekter som kan ha negativ påvirkning på oral helse og livskvalitet. Oppfølging av oral helse hos denne pasientgruppen krever samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten, kommunal helsetjeneste og tannhelsetjenesten. Dersom oppfølgingen ikke er optimal, kan det medføre unødvendig store bivirkninger og forverret livskvalitet. 

Studien  bygger på en spørreundersøkelse blant medlemmer i pasientorganisasjonen «Munn og halskreftforeningen» som ble gjennomført våren 2020.

Målsetninger:

1) Kartlegge oral helse, orale bivirkninger av kreftbehandling samt bruk av tannhelsetjenester hos personer som er behandlet for hode-halskreft

2) Kartlegge oral helserelatert livskvalitet hos pasienter som har vært behandlet for hode-halskreft.  

3) Kartlegge hvor godt pasientgruppen mener at dagens refusjonsordninger dekker kostnader for tannbehandling og om økonomi er en barriere for å motta tannbehandling.

Resultatene vil vi sammenligne med data om tannhelse og livskvalitet fra en alders- og kjønns-matchet normalpopulasjon fra Tromsøundersøkelsen (Tromsø 7).

Studien er et samarbeid mellom TkNN, UiT Norges arktiske universitet og Munn og halskreftforeningen.

Kontaktperson:

Elin Hadler-Olsen (elin.hadlerolsen@tffk.no)

Publikasjoner:

Andreassen R., Hadler-Olsen E. Eating and speech problems in oral and pharyngeal cancer survivors – Associations with treatment-related side-effects and time since diagnosis. Spec Care Dentist. 2022 Oct 18. Doi: 10.1111/scd.12791.

Andreassen R, Jönsson B, Hadler-Olsen E. Oral health related quality of life in long-term survivors of head and neck cancer compared to a general population from the seventh Tromsø study. BMC Oral Health. 2022 Mar 30;22(1):100. PMID: 35354441

Hadler-Olsen E. Erfaringer med økonomiske støtteordninger for tannbehandling hos personer som er behandlet for hode-halskreft. Nor Tannlegeforen Tid 2021; 131: 996—1003.

Fit Futures

Fit Futures er en befolkningsstudie som har fulgt en gruppe ungdommer fra de var 15-16 år (Fit Futures 1: 2010-2011) til de nå er 25-26 år gamle (Fit Futures 3 2021-2022). Drøyt 1000 deltok i Fit Futures 1,  868 deltok i Fit Futures 2 (2012-2013), og om lag 700 vil delta i Fit Futures 3. I studien blir et bredt spekter av helseparametere kartlagt via spørreskjema og kliniske undersøkelser. En klinisk tannundersøkelse har inngått i Fit Futures 1 og -3.

Studien er forankret hos UiT Norges arktiske universitet, men tannundersøkelsene blir gjennomført ved TkNN i samarbeid med Institutt for klinisk odontologi ved UiT. 

Kontaktperson for tannhelsedelen:

Elin Hadler-Olsen (elin.hadlerolsen@tromsfylke.no)

Oral helse hos rus- og psykiatripasienter – phd-prosjekt

Personer med rus- og/eller psykisk lidelser har ofte nedsatt evne til egenomsorg, og kan ha problemer med å opprettholde gode hygiene- og kostholdsvaner, samt å gå regelmessig til tannlege. Mange rusmidler og psykofarmaka har munntørrhet som en vanlig bivirkning, noe som øker risikoen for både karies og tannkjøttlidelser. Blant pasienter med rusmiddelavhengighet og/elle alvorlig psykisk lidelse finner vi derfor mange som har et økt behov for tannhelsehjelp, men som samtidig kan ha både helserelaterte og økonomiske hindringer for å motta den.

Denne studien blir gjennomført ved Tannklinikken Åsgård som er knyttet til Psykisk helse og rusklinikken ved Universitetssykehuset i Tromsø, og inkluderer pasienter som er innlagt der. 

Det overordnede målet med studien er å framskaffe kunnskap som kan bidra til å gi et godt og tilrettelagt tannhelsetilbud til pasienter med alvorlig psykisk lidelse og/eller rusmiddelavhengighet. Dette vil vi gjøre gjennom følgende delmål:

 1. Kartlegge subjektive og kliniske mål for oral helse og oral helserelatert livskvalitet hos pasienter med psykisk lidelse og/eller ruslidelse
 2. Kartlegge sosioøkonomiske, strukturelle og helserelaterte forhold som er assosiert med oral helse og tannhelseatferd hos pasienter med psykisk lidelse og/eller ruslidelse
 3. Kartlegge bruk av tannhelsetjenester hos pasienter med psykisk lidelse og/eller ruslidelse
 4. Kartlegge barrierer for å motta nødvendig tannhelsehjelp, og hvordan tjenesten kan legge til rette for at det blir enklere å motta nødvendig tannhelsehjelp

Datainnsamling startet høsten 2021, og skjer gjennom intervju og klinisk undersøkelse. 

Krisitna Kantola er tannlege ved Tannklinikken Åsgård og er phd-student i prosjektet. 

Prosjektet er et samarbeid mellom TkNN, UiT Norges arktiske universitet og UNN.

Kontaktpersoner:

Kristina Kantola (kristina.kantola@tromsfylke.no)

Elin Hadler-Olsen (elin.hadlerolsen@tromsfylke.no) 

 

Oral helserelatert livskvalitet i norske barn med juvenil idiopatisk artritt: En norsk longitudinell, multisenter case-control studie – phd prosjekt

Del av Den Norske JIA-studien (NorJIA) – en norsk, longitudinell multisenter case-control studie

Skal hos barn med JIA og en frisk kontrollgruppe kartlegge:

1.Oral helse og OHRQoL i barn med JIA og i friske barn, og endringer over en 2-årssperiode

2.Prevalens og endringer i gingivitt og preiodontitt og sammenheng med medisinering og OHRQoL

3.Prevalens av TMD, endinger i manifestasjoner av TMD over tid og relasjon til OHRQoL

Josefine Halbig er phd-student i studien.

Kontaktperson:

Josefine Halbig (josefine.halbig@tromsfylke.no)

Publikasjoner:

Halbig JM, Jönsson B, Gil EG, Åstrøm AN, Rypdal V, Frid P, Augdal TA, Fischer J, Cetrelli L, Rygg M, Lundestad A, Tylleskär K, Nordal E; Norwegian JIA Study – Temporo-mandibular Involvement, Oral Health, Uveitis, Bone Health, Quality of Life in Children with Juvenile Idiopathic Arthritis. Oral health-related quality of life, impaired physical health and orofacial pain in children and adolescents with juvenile idiopathic arthritis – a prospective multicenter cohort study. BMC Oral Health. 2023 Nov 20;23(1):895. doi: 10.1186/s12903-023-03510-0.

Tannhelse i Nord – phd-prosjekt

Phd-prosjekt basert på Tannhelse i nord prosjektet. Epidemiologisk studie utført i utvalgte kommuner i Finnmark. Studien har drøyt 2000 voksne deltakere. En mer detaljert beskrivelse av metoden, studiedesign og datainnsamling er beskrevet i metodeartikkelen som ble publisert i 2019.

Prosjektet er forankret ved Institutt for samfunnsmedisin ved UIT Norges arktiske universitet. TkNN er en sentral samarbeidspartner i prosjektet. Datainnsamlingen til prosjektet har vært finansiert av Helsedirektoratet og Finnmark fylkeskommune.

Ann-Kristine Sara Bongo jobber som phd-student i prosjektet.

Det overordnede målet med prosjektet Tannhelse i Nord har vært å kartlegge tannhelseforhold, inkludert mulige årsakssammenhenger, i utvalgte kommuner i Finnmark med både samisk og norsk befolkning (Nesseby, Porsanger, Tana, Karasjok og Kautokeino) i den voksne befolkningen (18-75 år). Spesifikke mål med prosjektet er å studere, i forhold til etnisitet, sosioøkonomiske indikatorer, utvalgte livsstilsfaktorer, følgende:
A) Beskrive tannhelseatferd.
B) Beskrive forekomsten av karies.
C) Beskrive forekomst/behandlingsbehov av periodontitt.
D) Beskrive munnhelserelatert livskvalitet.
E) Studere forekomst av odontofobi.
F) Kartlegge bruk og fornøydhet av tannhelsetjenesten

Kontaktperson:

Magritt Brustad (magritt.brustad@uit.no)

Publikasjoner:

Bongo AS, Brustad M, Jönsson B. Caries experience among adults in core Sámi areas of Northern Norway. Community Dent Oral Epidemiol. 2020 Dec 19. PMID: 33340157

Bongo AS, Brustad M, Oscarson N, Jönsson B. Periodontal health in an indigenous Sámi population in Northern Norway: a cross-sectional study. BMC Oral Health. 2020 Apr 10;20(1):104. PMID: 32276614 

Brustad M, Sara Bongo AK, Hansen KL, Trovik TA, Oscarson N, Jönsson B. Oral health in the indigenous Sámi population in Norway – the dental health in the North study. Acta Odontol Scand. 2020 Mar;78(2):98-108. PMID: 31512933

 

 

Tromstannen

Dette er en tversnittstudie  som kartla tannhelsen hos voksne mellom 20-79 år i Troms fylke. Nesten 3000 tilfeldig utvalgte ble invitert til en omfattende undersøkelse av tenner og munnhule, og knapt 2000 personer deltok.

Det overordnede målet med prosjektet var å kartlegge tannhelseforhold, inkludert mulige risikofaktorer og årsakssammenhenger, i den voksne befolkningen (20-79 år) i Troms fylke. Spesifikke mål med undersøkelsen var å kartlegge:

1) Generell oral helse: antall tenner; protetiske konstruksjoner; munnhygiene; karies; periodontitt; bittfunksjon; slimhinner

2) bruk og fornøydhet av tannhelsetjenester

3) friskfaktorer (faktorer som bidrar til å holde individene friske)

4) selvrapportert munnhelse og munnhelserelatert livskvalitet

5) holdninger til tenner og munn målt som verdien av hele og
friske tenner, funksjon, estetikk

6) atferd, holdninger, selvtillit og praksis i forhold til tannhygiene

7) forekomst av odontofobi

8) utvalgte livsstilsfaktorer (kost, tobakksbruk)

Datainnsamling ble avsluttet i 2014 og den første artikkelen som ble publisert beskrev kohorten og metoder brukt i datainnsamling. Deretter har flere artikler blitt publisert i vitenskapelige tidsskrifter. 

Kontaktpersoner:

Gro Eirin Holde (gro.eirin.holde @tromsfylke.no)

Birgitta Jönsson (birgitta.jonsson@tromsfylke.no)

Elin Hadler-Olsen (elin.hadlerolsen@tromsfylke.no)

Publikasjoner:

Safa R, Sjögren A, Hadler-Olsen E, Kundzina R. Gjenværende tenner, prevalens av apikal periodontitt og rotfylte tenner i en voksen populasjon i Nord-Norge: En tverrsnittstudieNor Tannlegeforen Tid. 2024; 134: 204-10.

Mathisen KM, Holde GE, Torp S, Jönsson B. Sense of coherence in a general adult population in Northern Norway and its associations with oral health. BMC Oral Health. 2023 Oct 13;23(1):755.  DOI: 10.1186/s12903-023-03430-z

Hadler-Olsen E, Thon E, Holde GE, Jönsson B, Oscarson N, Tillberg A. Temporomandibular disorders in an adult population in northern Norway: A cross-sectional study. Clin Exp Dent Res. 2021 Jun 16. PMID: 34137190

Hadler-Olsen E, Jönsson B. Oral health and use of dental services in different stages of adulthood in Norway: a cross sectional study. BMC Oral Health. 2021 May 13;21(1):257. PMID: 33985488

Jönsson B, Holde GE, Baker SR. The role of psychosocial factors and treatment need in dental service use and oral health among adults in Norway. Community Dent Oral Epidemiol. 2020 Jun;48(3):215-224.PMID: 32048318

Holde GE, Jönsson B, Oscarson N, Müller HP.J. To what extent does smoking affect gingival bleeding response to supragingival plaque? Site-specific analyses in a population-based study. Periodontal Res. 2020 Apr;55(2):277-286. PMID: 31788806
Holde GE, Jönsson B, Müller HP.J. Reply to Dipti Singh. Periodontal Res. 2020 Aug 7. doi: 10.1111/jre.12792. PMID: 32767387

Holde GE, Baker SR, Jönsson B. Periodontitis and quality of life: What is the role of socioeconomic status, sense of coherence, dental service use and oral health practices? An exploratory theory-guided analysis on a Norwegian population. J Clin Periodontol. 2018 Jul;45(7):768-779. doi: 10.1111/jcpe.12906. Epub 2018 Jun 19. PMID: 29681132

Holde GE, Oscarson N, Trovik TA, Tillberg A, Jönsson B. Periodontitis Prevalence and Severity in Adults: A Cross-Sectional Study in Norwegian Circumpolar Communities. J Periodontol. 2017 Jul 3:1-17. PMID: 28671509

Oscarson N, Espelid I, Jönsson B (2017): Is caries equally distributed in adults? A population-based cross-sectional study in Norway – the TOHNN-study. Acta Odontologica Scandinavica 2017 Nov;75(8):557-563 PMID: 28754061

Holde GE, Oscarson N, Tillberg A, Marstrander P, Jönsson B. Methods and background characteristics of the TOHNN study: a population-based study of oral health conditions in northern Norway. Int J Circumpolar Health. 2016 Feb 19;75:30169. PMID: 26900910

Tannbehandlingsangst hos ungdom og voksne – phd-prosjekt

Forskningsprosjektet skal kartlegge angst for tannbehandling i regionen og sammenhengen mellom tannbehandlingsangst, oral helse, unngåelse, mentale helsefaktorer og traumatiske livshendelser. Prosjektet bygger på data fra Tromsøundersøkelsen 7  og Fit Futures 1 og 2 (FF1 og FF2). 

 Det er tre delmål i studien

 1. Kartlegging av tannbehandlingsangst blant ungdommer og assosiasjoner mellom tannbehandlingsangst, oral helse, mental helse, unngåelse av tannbehandling og opplevd smerte hos tannlegen.
 2. Studien følger endring av tannbehandlingsangst over tid i samvariasjon med smerteopplevelse hos tannlege, mental helse, unngåelse og orale helsefaktorer.
 3. Kartlegging av angst for tannbehandling i den voksne befolkningen og samvariasjon med traumatiske livshendelser, mental helse, oral helse og unngåelse av tannbehandling. 

Hege Nermo var phd-student i studien og disputerte i oktober 2021 med avhandlingen: Dental anxiety in adolescents and adults. Epidemiological studies based on the Tromsø Study 7 and Fit Futures 1 & 2

Kontaktperson:

Hege Nermo (hege.nermo@tromsfylke.no)

Publikasjoner:

Nermo H., Willumsen T., Rognmo K., Thimm J.C, Wang C.E.A., Johnsen J.K. Dental anxiety and potentially traumatic events: a cross-sectional study based on the Tromsø Study—Tromsø 7. BMC Oral Health 2021. 21, 600. PMID:PMC8609887

Nermo H, Willumsen T, Johnsen JK. Prevalence of dental anxiety and associations with oral health, psychological distress, avoidance and anticipated pain in adolescence: a cross-sectional study based on the Tromsø study, Fit Futures. Acta Odontol Scand. 2019 Mar;77(2):126-134. doi: 10.1080/00016357.2018.1513558. Epub 2018 Oct 20. PMID: 30345851

Nermo H, Willumsen T, Johnsen JK. Changes in dental anxiety among 15- to 21-year-olds. A 2-year longitudinal analysis based on the Tromsø study: Fit futures. Community Dent Oral Epidemiol. 2019 Apr;47(2):127-133. doi: 10.1111/cdoe.12434. Epub 2018 Nov 8. PMID: 30408210

Juvenil idiopatisk artritt (JIA) og involvering av kjeveleddet (TMJ) med fokus på epiemiologi, livskvalitet, intraartikulære intervensjoner og MRI-bildeteknikk – phd-prosjekt

PhD-prosjekt basert på multisenterstudie

Study 1. «To describe in a cross-sectional cohort with Juvenile idiopathic arthritis (JIA): (1) the prevalence of TMJ involvement (2) the associations of TMJ involvement with other disease characteristics and (3) the associations of TMJ involvement and Quality of Life (QoL) measures (Paper I)».

Study 2. «To evaluate prospective findings by MRI (magnetic resonance imaging) before and after Intra-articular corticosteroid injections to the temporomandibular joints in children with
Juvenile Idiopathic Arthritis (JIA), indicating a positive clinical outcome of treatment (increased mouth opening and reduced pain) (Paper II)».

Study 3. «To describe clinical, epidemiological and radiological data focusing on TMJ-involvement in a prospective JIA-cohort in University Hospital of Tromsø, St Olavs Hospital in Trondheim and Haukeland University Hospital in Bergen (Paper III)».

Paula Frid disputerte høsten 2020 med avhandlingenTemporomandibular Joint in Juvenile Idiopathic Arthritis, focusing on Quality of Life, Oral Microbiome and Intervention. Hovedveileder var Ellen Nordal

Kontaktperson:  

Paula Frid (paula.frid@tromsfylke.no) 

Publikasjoner:

Fischer J, Skeie MS, Rosendahl K, Tylleskär K, Lie S, Shi XQ, Gil EG, Cetrelli L, Halbig J, von Wangenheim Marti L, Rygg M, Frid P, Stoustrup P, Rosèn A. Prevalence of temporomandibular disorder in children and adolescents with juvenile idiopathic arthritis – a Norwegian cross- sectional multicentre study. BMC Oral Health. 2020 Oct 13;20(1):282.PMID: 33050890 

Glerup M, Stoustrup P, Matzen LH, Rypdal V, Nordal E, Frid P, Arnstad ED, Rygg M, Thorarensen O, Ekelund M, Berntson L, Fasth A, Nilsson H, Peltoniemi S, Aalto K, Arte S, Toftedal P, Nielsen S, Kreiborg S, Herlin T, Pedersen TK.J. Longterm Outcomes of Temporomandibular Joints in Juvenile Idiopathic Arthritis: 17 Years of Followup of a Nordic Juvenile Idiopathic Arthritis Cohort. Rheumatol. 2020 May 1;47(5):730-738. PMID: 31523047

Frid P, Baraniya D, Halbig J, Rypdal V, Songstad NT, Rosèn A, Berstad JR, Flatø B, Alakwaa F, Gil EG, Cetrelli L, Chen T, Al-Hebshi NN, Nordal E, Al-Haroni M. Salivary Oral Microbiome of Children With Juvenile Idiopathic Arthritis: A Norwegian Cross-Sectional Study. Front Cell Infect Microbiol. 2020 Nov 4;10:602239. PMID: 33251163 

Frid P, Augdal TA, Larheim TA, Halbig J, Rypdal V, Songstad NT, Rosén A, Tylleskär KB, Berstad JR, Flatø B, Stoustrup P, Rosendahl K, Kirkhus E, Nordal E. Efficacy and safety of intraarticular corticosteroid injections in adolescents with juvenile idiopathic arthritis in the temporomandibular joint: a Norwegian 2-year prospective multicenter pilot study. Pediatr Rheumatol Online J. 2020 Oct 1;18(1):75. PMID: 32998740 

Stoustrup P, Resnick CM, Pedersen TK, Abramowicz S, Michelotti A, Küseler A, Verna C, Kellenberger CJ, Nordal EB, Caserta G, Jankovska I, Halbig JM, Kristensen KD, Arvidsson LZ, Spiegel L, Stoll ML, Lerman M, Glerup M, Defabianis P, Frid P, Alstergren P, Cron RQ, Ringold S, Nørholt SE, Peltomäki T, Herlin T, Peacock ZS, Twilt M; TMJ Juvenile Arthritis Working Group. Standardizing Terminology and Assessment for Orofacial Conditions in Idiopathic Arthritis: International, Multidisciplinary Consensus-based Recommendations. J Rheumatol. 2019 May;46(5):518-522. PMID: 30647179

 Skeie MS, Gil EG, Cetrelli L, Rosén A, Fischer J, Åstrøm AN, Luukko K, Shi X, Feuerherm AJ, Sen A, Frid P, Rygg M, Bletsa A. Oral health in children and adolescents with juvenile idiopathic arthritis – a systematic review and meta-analysis. BMC Oral Health. 2019 Dec 19;19(1):285. PMID: 31856793

Resnick CM, Frid P, Norholt SE, Stoustrup P, Peacock ZS, Kaban LB, Pedersen TK, Abramowicz S; An Algorithm for Management of Dentofacial Deformity Resulting From Juvenile Idiopathic Arthritis: Results of a Multinational Consensus Conference. Temporomandibular Joint Juvenile Arthritis (TMJaw) Working Group. J Oral Maxillofac Surg. 2019 Jun;77(6):1152.e1-1152.e33. PMID: 30885610

 

Skeie MS, Frid P, Mustafa M, Aßmus J, Rosén A. DC/TMD Examiner Protocol: Longitudinal Evaluation on Interexaminer Reliability. Pain Res Manag. 2018 Sep 26;2018:7474608. doi: 10.1155/2018/7474608. eCollection 2018. PMID: 30356427

Frid P et al. Temporomandibular Joint Involvement in Association With Quality of Life, Disability, and High Disease Activity in Juvenile Idiopathic Arthritis. Arthritis Care Res (Hoboken). 2017 May;69(5):677-686. doi: 10.1002/acr.23003.

Periodontal helse i en norsk populasjon – phd-prosjekt

Phd-prosjekt basert på data fra Tromstannen. 

Det overordnede formålet med avhandlingen var å kartlegge forekomsten av periodontitt i den vokse befolkningen, og se på hvilke risikofaktorer, samt helsefremmende faktorer som er forbundet med sykdommen.

Spesifikke mål var:

– Å beskrive forekomst, alvorlighetsgrad og utbredelse av periodontitt i den voksne populasjonen i Troms fylke. (Artikkel 1)

– Å undersøke direkte og indirekte sammenhenger mellom populasjonskjennetegn, munnhelseadferd, periodontitt og munnhelserelatert livskvalitet ved hjelp av Andersens modell for bruk av helsetjenester. (Artikkel 2)

– Å undersøke hvordan røyking påvirker forholdet mellom gingival blødning og supragingivalt plakk på tannflatenivå, og å vurdere om dette varierer i ulike deler av tannsettet. (Artikkel 3) 

Gro Eirin Holde disputerte for phd-graden på prosjektet høsten 2019 med avhandlingen «Periodontal health in Troms County, Northern Norway. Descriptive, subject level and site-specific analyses».  Hovedveileder var Birgitta Jönsson. 

Kontaktperson:

Gro Eirin Holde (gro.eirin.holde@tromsfylke.no)

Birgitta Jønsson (Birgitta.jonsson@tromsfylke.no)

Publikas

Holde, G.E., Oscarson, N., Trovik, T.A., Tillberg, A. & Jönsson, B. (2017). Periodontitis Prevalence and Severity in Adults: A Cross-Sectional Study in Norwegian Circumpolar Communities. Journal of Periodontology, 88(10), 1012-1022. PMID: 28671509

Holde GE, Baker SR, Jönsson B. Periodontitis and quality of life: What is the role of socioeconomic status, sense of coherence, dental service use and oral health practices? An exploratory theory-guided analysis on a Norwegian population. J Clin Periodontol. 2018 Jul;45(7):768-779. doi: 10.1111/jcpe.12906. Epub 2018 Jun 19. PMID: 29681132

Holde GE, Jönsson B, Oscarson N, Müller HP.J. To what extent does smoking affect gingival bleeding response to supragingival plaque? Site-specific analyses in a population-based study.  Periodontal Res. 2020 Apr;55(2):277-286. PMID: 31788806

Frembrudd av ektopiske permenente hjørnetenner i overkjeven – 3D imaging og interseptiv behandling – phd-prosjekt

Phd-prosjekt, randomiserte kliniske studier.

Study 1:
A). Describe ectopic permanent canine positions evaluated from 3D imaging
B) Assess number, severity and position of root resorptions related to permanent ectopic canine eruption

Study 2:
A). Evaluate the effectiveness of concomitant extraction of the maxillary deciduous canine and maxillary deciduous first molar as compared to extraction of the deciduous maxillary canine only as an interceptive measure for improving the eruption path of ectopic maxillary canines.
B). Evaluate whether there is a difference in the use of analgesics, pain and discomfort between the two treatment groups in A.

Sigurd Hadler-Olsen disputerte høsten 2019 med avhandlingen “Ectopic and normal maxillary canine eruption: maxillary incisor root resorption and interceptive treatment” Hovedveileder var Raja Lähdesmaki.

Kontaktperson: Sigurd Hadler-Olsen

Publikasjoner:

Hadler-Olsen  S., Steinnes J., Nermo H., Sjögren A. Hadler-Olsen E. Pain, discomfort, and functional impairment after extraction of primary teeth in children with palatally displaced canines–a randomized control trial comparing extraction of the primary canine versus extraction of the primary canine and the primary first molar. Acta Odontol Scand. 2023 Mar;81(2):158-163. Doi: 10.1080/00016357.2022.2108493.

Hadler-Olsen S, Sjögren A, Steinnes J, Dubland M, Bolstad NL, Pirttiniemi P, Kerosuo H, Lähdesmaki R. Double vs single primary tooth extraction in interceptive treatment of palatally displaced canines :A randomized controlled trial. Angle Orthod (2020) 90 (6): 751–757.PMID: 33378508

Hadler-Olsen S, Pirttiniemi P, Kerosuo H, Sjögren A, Pesonen P, Julku J, Lähdesmaki R. Does headgear treatment in young children affect the maxillary canine eruption path? Eur J Orthod. 2018 Nov 30;40(6):583-591. doi: 10.1093/ejo/cjy013. PMID: 29617758

Hadler-Olsen S, Pirttiniemi P, Kerosuo H, Bolstad Limchaichana N, Pesonen P, Kallio-Pulkkinen S, Lähdesmäki R. Root resorptions related to ectopic and normal eruption of maxillary canine teeth – A 3D study. Acta Odontol Scand. 2015;73(8):609-15. doi: 10.3109/00016357.2015.1020339. Epub 2015 Apr 20. PMID: 25891229

Åpningstider

Mandag - fredag
08:00 - 15:00

Telefon

+47 960 92 090